مسیر صفحه فعلی: صفحه اصلی > دانشگاه تهران شرق

آدرس: تهران- جاده خاوران [بزرگراه امام رضا (ع)] – شهرك قيامدشت، انتهاي خيابان شهيد باهنر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

شماره تلفن هاي دانشگاه  : 9- 33594950        نمابر : 33584011

كدپستي : 1866113118       صندوق پستي : 163-33955