مسیر صفحه فعلی: صفحه اصلی > ارتباط با اساتید

برای ارتباط با اساتید می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

نامایمیل
استاد امام جمعهms.emamjomeh [at] yahoo.com
استاد بنهريMnbenhari [at] gmail.com
استاد مقيميAlirezamoghimi860 [at] yahoo.com
استاد حق شناسhaghshenas.university [at] gmail.com
استاد كمالزادهfa.kamalzadeh [at] gmail.com
استاد باباخانيnavid.babakhani [at] gmail.com
استاد بانيbani.iauclass [at] gmail.com
استاد کاظميUast_Kazemi [at] Yahoo.com
استاد ناصحیHANasehi [at] Yahoo.com
استاد حمزيانM_Hamzian [at] Yahoo.com
استاد طاهري جوانVa_Nastooh [at] Yahoo.com
استاد طارميانHamidreza.Taremian [at] Gmail.com